TSB Pipe แหล่งรวมท่อและอุปกรณ์ สำหรับงานประปา ครบวงจร

ท่อและอุปกรณ์ Xylent

(สำหรับงานระบายน้ำ)

ท่อระบายน้ำเก็บเสียง เทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนี

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย

 

ข้อต่อท่อระบายน้ำ Xylent